Annoncer


Arden - Kirkestien - Nedklassificering/Nedlægning af offentlig vej - Høring

Høring

Udvalget for Teknik og Miljø Mariagerfjord Kommune som vejbestyrelse har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje § 15 har truffet beslutning om nedklassificering/nedlægning af kommunevejen Kirkestien.

Det offentlige vejareal overføres til matr. nr. 3ai Hesselholt By, St. Arden. Del af vejen udlægges til privat fællesvej for matr. nr. 4iy Hesselholt By St. Arden, mens det resterende areal nedlægges.

Bestemmelser om vejret skal tinglyses ved kommunens foranstaltning. Som udgangspunkt påtænkes vejrettigheder tildelt som oplistet nedenfor. Grundejere til disse matrikler vil som udgangspunkt blive tildelt vejret, dvs. ret til en adgang til deres ejendomme ad vejen. Det har betydning for hvem der fremover skal vedligeholde vejen. Grundejere, der ikke ønsker vejret, skal derfor meddele dette til Park og Trafik.

Der tildeles vejret for matr. nr. 4iy Hesselholt By, St. Arden

Indsigelser og bemærkninger til beslutningen skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller med post til Park og Trafik, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro senest den 6. maj 2020

I henhold til vejlovens § 124 stk. 6 oplyses hermed om vejlovens § 124 stk. 2 og 7 og § 127
hvorefter vejen ikke kan nedlægges fuldstændig, hvis den er eneste eller væsentligste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Hvis vejen ikke
agtes opretholdt som privat og vejbestyrelsen afviser krav herom, kan afgørelsen kræves indbragt for taksationskommissionen. Hvis vejen ikke agtes opretholdt som privat skal vejarealet delt efter vejens midterlinje tilbydes ejerne af de til vejen grænsende ejendomme.

Ledningsejere kan ved nedlæggelse jf. lov om offentlige veje § 127 stk. 3 kræve at kommunalbestyrelsen lader en ledningsdeklaration tinglyse på arealet. Ledningsejeren afholder udgifterne forbundet hermed. 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 marts 2020 08:00
Høringsfrist d.:
06 maj 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?