Annoncer


Handest - Gråkærvej 4 - Udvidelse af kvægbrug - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbruget på ejendommen Gråkærvej 4, 8990 Fårup.

Miljøgodkendelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et kvæghold med et samlet produktionsareal efter udvidelsen på 6333 m2.

I forbindelse med miljøgodkendelsen udvides produktionsarealet med opførelse af en ny goldkostald på 1048 m2.

Der sker en udvidelse af produktionsarealet i kostalden fra 1415 m2 til 1495 m2. Der sker ikke yderligere anlægsmæssige ændringer i staldene.

På husdyrbruget er der to eksisterende gylletanke med et samlet overfladeareal på 1.894 m2. De øvrige anlægsmæssige ændringer består i nedrivning af mindre gylletank, udvidelse af eksisterende ensilageplads på arealet, hvor en mindre gylletank er placeret.

Derudover lovliggøres en mindre møddingsplads på 47 m2.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 16a i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk
Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag den 10. juni 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Houbak på mail: mahou@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 33.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 maj 2020 08:00
Klagefrist d.:
10 juni 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?