Annoncer


Sdr. Onsild - Mejerivej 7 - Afledning af spildevand til kloak - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har meddelt en ny tilladelse til afledning af spildevand fra Mammen Mejerierne, Afd. Onsild Mejeri, Mejerivej, 9500 Hobro. Spildevandet afledes til Mariagerfjord Vands spildevandssystem med rensning på Mariagerfjord Renseanlæg. Tilladelsen giver mulighed for afledning af en forøget spildevandsmængde knyttet til en udvidelse af produktionskapaciteten.

Tilladelsen er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

Mulighed for at klage over afgørelsen
Tilladelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via www.borger.dk eller www.virk.dk.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber 3. august 2021 kl. 23.59.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Vejledning om gebyrbetalingen, herunder om eventuel tilbagebetaling, kan findes på klagenævnets hjemmeside

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af miljøbeskyttelsesloven skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Miljøafdelingen på virksomhedsgruop-pen@mariagerfjord.dk eller 97 11 30 00.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 juli 2021 08:00
Klagefrist d.:
03 august 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?