Annoncer


Bramslev - Karlsvej 18 - Udvidelse af dyreholdet - Miljøtilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af dyreholdet for husdyrbruget, til ejendommen Karlsvej 18, 9500 Hobro.

Tilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som kommer til at bestå af et økologisk kvæghold med et produktionsareal på 670 m2.

Produktionsudvidelsen sker i det eksisterende byggeri.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag den 24. juni 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich på chspe@mariagerfjord.dk, eller 97 11 36 57.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
27 maj 2020 08:00
Klagefrist d.:
24 juni 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?