Annoncer


Hadsund - Hadsund Hallerne - Forslag til Lokalplan 155/2022 og Kommuneplantillæg nr. 53 - Høring

Høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde 28. april 2022 vedtaget forslag til Lokalplan 155/2022 for offentligt område ved Stadionvej i Hadsund – Hadsund Hallerne, samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 53 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet/Udvalget for Teknik og Miljø behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Høringsfristen er den 2. juli 2022. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra 6. maj 2022. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
Hadsund Hallerne og tennisklubben i Hadsund ønsker at udvide deres faciliteter samt at tilføje nye funktioner til området f.eks. multihal, kold hal til tennis og til paddeltennis, nye boldbaner, wellness og sundhed, overnatningsfaciliteter, nye parkeringspladser samt en integreret etageboligbebyggelse, der ønskes opført oven på de planlagte nye omklædningsrum og gæsteværelser.

Det overordnede mål med lokalplanen er, at muliggøre udvidelsen af Hadsund Hallerne m.v. og erstatte de boldbaner, der inddrages til parkering og byggeri med et nyt areal til boldbaner på den østlige side af Kjeld H. Jensens Vej.

I lokalplanen gives der også mulighed for opførelse af etageboliger inden for et præcist udpeget byggefelt, hvor de kommende beboere kan have glæde af at bo helt tæt på områdets idrætsfaciliteter. Det er således et ønske med lokalplanen, at der vil opstå en synergieffekt i at blande flere forskellige funktioner i ét område.

Forslaget til Lokalplanen kan ses under bilag her på siden.

Kommuneplantillæggets indhold
Forslag til Tillæg nr. 53 er en forudsætning for vedtagelsen af forslag til Lokalplan 155/2022. En del af området, som forslag til Lokalplan 155/2022 omfatter, er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde forslag til Kommuneplantillæg nr. 53 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde HAD.O.17 - område til offentligt område - stadionområdet, etageboliger. Rammeområdet udlægges for at muliggøre etageboliger over eksisterende omklædningsrum.

Yderligere udvides rammeområde HAD.O.8 til at omfatte en mindre del af HAD.R.6 for at muliggøre nye fodboldbaner. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Kommuneplantillægget kan ses under bilag her på siden.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses under bilag her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger, navn, adresse og/eller mailadresse vil fremgå af det høringsnotat, som bliver fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til planforslagene, er du velkommen til at kontakte planafdelingen på plan@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 maj 2022 08:00
Klagefrist d.:
02 juli 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?