Annoncer


Høndrup - Høndrupgaardsvej 8 - Udvidelse af dyreholdet - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af dyreholdet for husdyrbruget, til ejendommen Høndrupgaardsvej 8, 9500 Hobro.

Miljøtilladelse omfatter det samlede husdyrbrug, som kommer til at bestå af et kvæghold med et samlet produktionsareal på 1548 m2.

Produktionsændringen og -udvidelsen sker i det eksisterende byggeri. De anlægsmæssige ændringer består udelukkende af udvidelse af ensilageanlæg.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 18. februar 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Houbak, e-mail: mahou@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 33.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
21 januar 2020 08:00
Klagefrist d.:
18 februar 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?