Annoncer


Oue - Listevej 1A - Forslag til Lokalplan 162/2021 og Kommuneplantillæg nr. 59 - Høring

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde 25. marts 2021 vedtaget Forslag til Lokalplan 162/2021 for et område til offentligt formål på Listevej i Oue, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 59 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Høringsfristen er 16. juni 2021. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses her på siden, på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 21. april 2021. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at giver ejerne af Jodle Birge museet mulighed for at indrette eksisterende bebyggelse på Listevej 1A i Oue til et museum og spillested.
Området er placeret for enden af et boligområde. Eksisterende bebyggelse
har før huset et værksted.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 indenfor rammeområde OUE.B.2 – Boligområde – Martinsvej, Bakken og Savværksvej. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 59 til kommuneplanen, hvor lokalplanområdet overføres til rammeområde OUE.O.4 – område til Kulturelle institutioner i form af medborghus, museum mv. ved Listevej i Oue. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses under bilag her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Spørgsmål og bemærkninger
Du er velkommen til at kontakte Mejrema Zvonic på 97113676 eller mkape@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
21 april 2021 08:00
Høringsfrist d.:
16 juni 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?