Annoncer


Hadsund - Korupvej 131 - Ændring i husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til ændring af dyreholdet på ejendommen Korupvej 131, 9560 Hadsund.

Godkendelsen omfatter det samlede husdyrbrug og gives til to trin, hvor trin 1 består af et blandet dyrehold med et samlet produktionsareal på 2622 m2 og trin 2 af ren slagtesvineproduktion med et samlet produktionsareal på 2670 m2.

Der gives godkendelse af eksisterende stalde og til en trinvis udvidelse og ændring af staldene. Udvidelsen er godkendt til 2 trin:
Trin 1 indeholder produktion af slagtesvin i de eksisterende stalde og kvæg i kvægstalden samt etablering af slagtesvinestald i den tidligere halmlade.
Trin 2 indeholder omdannelse af kvægstalden til stald til slagtesvin. Herudover etableres der en ny overdækket gyllebeholder, og den eksisterende gyllebeholder overdækkes, eller den erstattes med en ny teltoverdækket gyllebeholder på 850 m2.

Produktionen ønskes udvidet fra et produktionsareal på 1.610 m2 til et produktionsareal på 2.622 m2 i trin 1 og 2.670 m2 i trin 2.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 16a i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag den 9. december 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich, e-mail: chspe@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 57.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 november 2020 08:00
Klagefrist d.:
09 december 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?