Annoncer


Øster Hurup - Sommerhuse ved Nørre Hurupvej - Forslag til Lokalplan 157/2020 og Kommuneplantillæg nr. 57 - Høring

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde 27. august 2020 vedtaget Forslag til Lokalplan 157/2020 for sommerhusområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup samt forslag til kommuneplantillæg nr. 57 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Høringsfristen er 30. oktober 2020. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses her på siden.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan desuden ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra 3. september 2020. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
I september 2019 udstedte erhvervsministeren "Bekendtgørelse om Landsplandirektiv
2019 for Udlæg og Omplacering af Sommerhusområder i Kystnærhedszonen". I bekendtgørelsen gives der mulighed for at udstykke 15 sommerhusgrunde i et område ved Øster Hurup.

Ejeren af arealet ønsker nu at udstykke grundene, og derfor har Mariagerfjord Kommune udarbejdet Forslag til lokalplan 157/2020, som gør det muligt at udstykke og bebygge området med sommerhuse. Området som udlægges i bekendtgørelsen er lidt større end lokalplanområdet.

Kommuneplantillæggets indhold
Forslag til Tillæg nr. 57 er en forudsætning for vedtagelsen af forslag til Lokalplan
157/2020 og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Lokalplanområdet er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, så lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse
med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udvides det eksisterende rammeområde ØHU.S.2 til
også at omfatte det areal, som er udlagt i bekendtgørelsen.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
03 september 2020 08:00
Høringsfrist d.:
30 oktober 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?