Annoncer


Midtbyer og centerområder i Mariagerfjord Kommune - Detailhandelsplanlægning - Indkaldelse af idéer og forslag

Høring

Indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægning om detailhandel

Detailhandlen i Mariagerfjord Kommune er under pres!

På landsplan er tendenserne i detailhandlen gennem mange år gået mod en koncentration af udvalgsvarehandlen i de større byer og mere og mere handel på nettet. Mariagerfjord Kommune har ikke undgået denne udvikling og en betydelig del af udvalgsvareindkøbene sker i de større omkringliggende handelsbyer.

Det er med et ønske om at gå imod denne udvikling, og styrke rammerne for udvikling af detailhandlen, at Mariagerfjord Kommune nu vil revidere detailhandelsplanlægningen for kommunen.

I den forbindelse har vi brug for alle gode kræfter, og vi indkalder derfor idéer og forslag, inden vi går dybere ned i planlægningen. Indholdet i dette brev, bliver lagt op nederst på kommunens hjemmeside. Alle interesserede har mulighed for at komme med bemærkninger og spørgsmål.

I forbindelse med denne idéfase vil vi indkalde handelsstandsforeningerne til dialogmøder, for at kvalificere grundlaget for udarbejdelsen af et konkret forslag til ændring af kommuneplanens detailandelsbestemmelser.

Indhold
Revisionen vil naturligvis tage udgangspunkt i vores nuværende detailhandelsplanlægning, men siden denne blev vedtaget i Kommuneplan 2013-2025 er der sket meget.

Planloven er blevet ændret, hvilket har givet os nye muligheder for at tilpasse detailhandelsplanlægningen til de behov vi har netop i vores byer.

Vi ønsker generelt at styrke mulighederne for at udvikle detailhandlen i alle vores byer. Der er naturligvis størst fokus på vores fire hovedbyer Hobro, Hadsund, Mariager og Arden, men også Als og Øster Hurup har et særligt fokus som turistbyer. Endelig er der også fokus på detailhandlen i vores største landsbyer.

Detailhandelsplanen skal baseres på en detailhandelsanalyse fra 2016 og på strategiplanen ”Med Byerne Forrest” ligeledes fra 2016 og de deraf afledte udviklingsplaner. Der er blandt andet lavet en midtbyplan for Hobro i 2018, hvor der er særligt fokus på gågaden, og en plan for Mariager i 2021, som arbejder på at knytte by og havn tættere sammen.

Hobro
I Hobro er der særligt fokus på at styrke handlen i midtbyen og Gågaden. Det grundlæggende princip er, at de butikker som kan ligge i midtbyen også skal ligge i midtbyen.

Der er i midtbyen lavet en bymidteafgrænsning, hvor butikkerne som udgangspunkt skal placeres indenfor. Bymidten er delt op i en primærzone, hvor der skal være butikker og andre publikumsfunktioner i stueetagen, og en sekundærzone, hvor der kan være butikker og andre publikumsfunktioner i stueetagen.

Forslag til bymidteafgrænsningerne for Hobro kan ses på Bilag 1. Den mindste er primærzonen og den største er sekundærzonen:

I Hobro er i øvrigt to lokalcenter: Lokalcenter Hørby kan ses på Bilag 2 og Lokalcenter Hostrupvej kan ses på Bilag 3.

Aflastningscenter Hobro Syd
Men hvad så med de butikker, der ikke kan ligge i midtbyen?
Til dem vil vi udlægge et nyt og væsentligt større aflastningsområde omkring det eksisterende lokalcenter på Randersvej i Hobro Syd. Området er i dag allerede fuldt udnyttet, og derfor vil vi udvide området betydeligt og ændre på hvad det må bruges til.

Fremover skal det være muligt at lave udvalgsvarebutikker til ting der er knyttet til have, husdyr, fritid og bolig – især de større ting, som man ville hente med en trailer.

Det er dog samtidig vigtigt, at aflastningsområdet ikke trækker butikker væk fra midtbyen, og vi vil med planlægningen søge at skabe en balance således, at dette ikke sker. På den måde får vi både en stærk midtby og et stærkt aflastningscenter – og i den sidste ende en stærk handelsby.

På Bilag 4 ses forslag til afgrænsning af aflastningsområdet i Hobro Syd.

Hadsund, Mariager, Arden, Als og Øster Hurup
Hadsund har ligesom Hobro en bymidteafgrænsning, hvor butikkerne som udgangspunkt skal placeres indenfor. Bymidten er delt op i en primær zone, hvor der skal være butikker og andre publikumsfunktioner i stueetagen, og en sekundærzone, hvor der kan være butikker og andre publikumsfunktioner i stueetagen.

På Bilag 5 ses forslag til afgrænsning af Hadsund bymidtes primærzone, som er L-formen i midten og sekundærzonerne, der ligger sig på begge sider af primærzonen.

I Mariager, Arden og Øster Hurup er bymidten udlagt som et samlet område inden for hvilket butikker skal placeres.

Forslag til afgrænsning af Mariager bymidte kan ses på Bilag 6.

Forslag til afgrænsning af Arden bymidte kan ses på Bilag 7.

Forslag til afgrænsning af Øster Hurup bymidte kan ses på Bilag 8.

De største landsbyer
Landsbyerne Als, Assens, Sønder Onsild, Sønder Onsild Stationsby, Vebbestrup, Valsgaard og Skelund-Veddum udlægges lokalcentre. Det betyder, at der i princippet kan placeres butikker inden for hele landsbyafgrænsningen.

Forslag til afgrænsninger på lokalcenter Als kan ses på Bilag 9.

Forslag til afgrænsninger på lokalcenter Assens kan ses på Bilag 10.

Forslag til afgrænsninger på lokalcenter Sønder Onsild kan ses på Bilag 11.

Forslag til afgrænsninger på lokalcenter Sønder Onsild Stationsby kan ses på Bilag 12.

Forslag til afgrænsninger på lokalcenter Vebbestrup kan ses på Bilag 13.

Forslag til afgrænsninger på lokalcenter Valsgaard kan ses på Bilag 14.

Forslag til afgrænsninger på lokalcenter Skelund-Veddum kan ses på Bilag 15.

Mariagerfjord Kommune ønsker at revidere detailhandelsplanlægningen for at udnytte de muligheder der blev givet, da den nye planlov trådte i kraft og for at tilpasse planlægningen til kommunens aktuelle behov. Detailhandelsplanen skal baseres på en detailhandelsanalyse fra 2016 og på strategiplanen ”Med Byerne Forrest” og de deraf afledte byudviklingsplaner.

Parallelt med høringen (indkaldelse af idéer og forslag) vil der blive indkaldt til dialogmøder med bl.a. handelsstandsforeningerne om temaer fra høringen og fra de overnævnte planer, for at kvalificere grundlaget for udarbejdelsen af et konkret forslag til ændring af kommuneplanens detailhandelsbestemmelser.

Spørgsmål til debat i forudgående høring
Følgende spørgsmål kan være inspiration til debat og bemærkninger i den kommende planlægning for detailhandel:

• Hvordan skabes det bedst mulige udbud af butikker for kommunens borgere og turister og gæster?
• Hvordan opretholdes og forstærkes Hobros gågade?
• Hvordan kan Hobro ”stjæle” handel tilbage fra de omkringliggende større byer?
• Hvordan undgår vi at handlen i Hobro syd kommer i direkte konkurrence med midtbyen?
• Hvordan styrkes turismen igennem detailhandelsplanlægningen?
• I hvilket omfang skal vi give mulighed for handel i de mindre byer i kommunen?
• Skal de tommer butikslokaler i gågaderne omdannes til f.eks. boliger eller kontorer?
• Skal vi have flere dagligvarebutikker eller er kommunens behov dækket?
• Skal dagligvarebutikker ligge i bymidten eller i byens udkant ved de store indfaldsveje?

Spørgsmål til debat i forudgående høring for planlægning for et aflastningsområde i Hobro syd
Idet dette er en konkret udvidelse af det område, hvor der må være butikker og en ændring af den eksisterende anvendelse, skal Mariagerfjord Kommune også indkalde idéer og forslag til denne konkrete del af detailhandelsplanlægningen. Følgende spørgsmål kunne være inspiration til debat og bemærkninger til det kommende kommuneplantillæg og lokalplan for området.

• Hvilken type butikker kan tillades i aflastningsområdet, så det ikke tager livet af gågaden?
• Hvordan kan området tiltrække større butikskæder, som ikke tidligere har etableret sig i Hobro?
• Skal der være områder, hvor der kun må være butikker – f.eks. langs Randersvej?
• Hvordan laver vi gode forhold for etablering af f.eks. netbutikker?

Indsendelse af idéer og forslag
Hvis du har idéer og forslag til den kommende planlægning, kan du sende dem til Mariagerfjord Kommune enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden høringsfristens udløb 12. april 2021.

Lovgrundlag
Ændring af kommuneplanen med et kommuneplantillæg skal i henhold til Planlovens § 23c ske med indkaldelse af idéer, forslag m.v. således at hovedspørgsmålene i den kommende planlægning beskrives for offentligheden.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis I har spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte Britt Hald på 97113680 eller på bhald@mariagerfjord.dk.

 

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?