Annoncer


Hobro - Løgstørvej 9B - Lokalplan 148/2020 og Kommuneplantillæg nr. 54 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på deres møde den. 25. juni 2020 besluttet at vedtage Forslag til Lokalplan 148/2020 for et boligområde ved Løgstørvej i Hobro, samt Tillæg nr. 54 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at tage hul på byudviklingen i Hobro vest. Lokalplanen giver mulighed for at bebygge området med parcelhuse, som placeres på en bue der følger beskyttelses zonen omkring gravhøjen, der ligger i det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet. Det friholdte areal, der udgøres af gravhøjens beskyttelseszone, skal på sigt indgå i et større grønt område, som er udlagt i vækstplanen for Hobro. Ved at bruge den planlagte grønne kile og gravhøjen som centrum for bebyggelsesplanen gives boligområdet identitet og boligerne, der placeres derud imod sikres kvalitet i form af udsigt og nærhed til et større grønt areal, men også til en del af Hobros kulturhistorie.

Lokalplanen kan ses her på siden.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 inden for rammeområde HOB.B.47 – boligformål og bebyggelse til offentlige formål eller nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses uden genevirkning for omgivelserne. Lokalplanens vejadgange ligger i rammeområde HOB.B.11 og det er i overensstemmelse med lokalplanen.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanramme HOB.B.47 er der udarbejdet et tillæg nr. 54 til kommuneplanen, hvor HOB.B.47 bestemmelser ændres fra en maksimal bygningshøjde på én etage med udnyttet tagetage til to etager, og bebyggelsesprocenten hæves fra 30 % til 40 % for den enkelte ejendom.

Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Kommuneplantillægget kan ses her på siden.

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet en indsigelse inden udløbet af offentlighedsfasen.

Indsigelsen har ikke ført til ændringer i lokalplanen eller kommuneplantillægget.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning
Klagevejledning er vedlagt som bilag til dette brev.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på 97 11 36 80 eller på bhald@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 juni 2020 08:25
Klagefrist d.:
24 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?