Annoncer


Hobro - Centerområde ved Brogade - Lokalplan 160/2021 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på deres møde den 14. april 2021 besluttet at vedtage lokalplan 160/2021 for centerområde ved Brogade i Hobro endeligt.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at udlægge areal til centerformål med mulighed for etablering af en dagligvarebutik samt bebyggelse til liberale erhverv og/eller serviceerhverv.

Samtidig udlægget et areal til boligbebyggelse. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende for dette areal. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan, hvis der skal opføres bebyggelse i dette område.

Lokalplanen kan ses under bilag her på siden.

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet ét høringssvar inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanen endelig vedtaget med en enkelt nedenstående ændring i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag. Ændringen består i, at beplantning af de ubebyggede arealer skal bestå af naturligt hjemmehørende og blomstrende arter, som vil fremme biodiversiteten

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning
Klagevejledning kan ses under bilag her på siden.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte planlægger Vibeke Kjær Christensen på 97113674 eller vikch@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
19 april 2021 08:00
Klagefrist d.:
17 maj 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?