Annoncer


Hobro - Havrevænget 11, Nopa Nordic A/S - Ændret opbevaring af fosforsyre - Afgørelse

Afgørelse

Tillæg til miljøgodkendelse

Mariagerfjord Kommune har givet tillæg til miljøgodkendelse til virksomheden Nopa Nordic A/S, til ændret opbevaring af fosforsyre på Havrevænget 11, 9500 Hobro. Fosforsyren skal opbevares i en eksisterende 35 m3 råvaretank i den eksisterende tankgård på Havrevænget 11, 9500 Hobro.

Godkendelsen meddeles som et tillæg til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser af den 29. marts 2004 samt 1. oktober 2013.

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Mariagerfjord Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for projektet om ændret opbevaring af fosforsyre på Havrevænget 11, 9500 Hobro.
Det er vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven.

Du kan klage over afgørelserne

Tillæg til miljøgodkendelse
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag d. 22. juli 2020.
Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.
Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag d. 22. juli 2020.
Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Fælles
En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
 
Kommunens afgørelser kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelserne, kan du kontakte Anja Spring på anasp@mariagerfjord.dk eller 97 11 36 50.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
24 juni 2020 08:00
Klagefrist d.:
22 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?