Annoncer


Skelund – Mølbakvej 56 - Etablering af forsorgshjem - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Du kan se landzonetilladelsen ude til højre i perioden fra 3. april 2020 til 1. maj 2020.


Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen. Visse
landsdækkende foreninger og organisationer har også ret til at klage over
afgørelsen.


En klage skal sendes til Planklagenævnet igennem Klageportalen.
Klageportalen kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.


Planklagenævnet skal have modtaget klagen senest den 1. maj 2020.
Det koster 900,00 kr. at klage, som privatperson og 1800,00 kr. for
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Planklagenævnet
opkræver selv gebyret.


Hvis du har særlige behov kan du fritages for at benytte Klageportalen. Du
skal sende en begrundelse om hvorfor du bør fritages fra at bruge
Klageportalen til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller
raadhus@mariagerfjord.dk. Hvis du er fritaget fra digital post bedes dette
oplyses.


En landzonetilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Hvis du klager inden klagefristens udløb, må landzonetilladelsen ikke udnyttes.
Landzonetilladelsen kan først udnyttes når Planklagenævnet tillader det.


Kommunens afgørelse kan indbringes ved domstolene. Sagen skal anlægges
inden 6 måneder efter kommunens offentliggørelse af afgørelsen.
Reglerne for at klage kan også findes i Planlovens § 58 – 62.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
03 april 2020 09:29
Klagefrist d.:
01 maj 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?