Annoncer


Rostrup - Vandværksvej 1, Rostrup Vandværk - Indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet Rostrup Vandværk tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning. Tilladelsen gives efter § 20 i Vandforsyningsloven og gælder frem til 1. januar 2052.

Vandet indvindes fra vandværkets nye boring med DGU nr. 49.2288 beliggende på matr. nr. 9q, Rostrup By, Rostrup, samt en af vandværkets eksisterende boringer med DGU nr. 49.470 beliggende i vandværksbygningen.

Placering af vandværk og boringer ses i kortbilag til tilladelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4. februar 2022. Tilladelse og klagevejledning ses her på siden.

VVM-screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4. februar 2022. Afgørelse og klagevejledning ses her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
07 januar 2022 08:00
Klagefrist d.:
04 februar 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?