Annoncer


Veddum - Vindmølle- og solcelleområde ved Veddum Kær - Opstilling af ni vindmøller og et solcelleanlæg - Offentlig høring

Høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 23. maj 2019 vedtaget forslag til Lokalplan 152/2019 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær og forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Forslagene ledsages af en miljøkonsekvensrapport, en miljørapport og en § 25-tilladelse.

Offentlig høring af planforslagene
Planforslagene med tilhørende miljørapporten samt § 25-tilladelse fremlægges til offentlig høring i 10 uger i tiden:

Den 27. maj 2019 til den 6. august 2019.

Mariagerfjord Kommune afholder et borgermøde, hvor vi vil orientere om de fremlagte planer. Borgermødet vil finde sted:

Tirsdag den 25. juni 2019 kl. 18.30-21.00.

i Kulturhuset Veddum Sal
Veddum Hovedgade 3, 9560 Hadsund

Alle er velkomne.

I høringsperioden har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Mariagerfjord Byråd behandle alle henven¬delser og efterfølgende vurdere, om planerne kan vedtages endeligt i deres nuværende form. Dine bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 6. august 2019, så de kan indgå i kommunens vurdering.

Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. bedes fremsendt enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Planforslagene kan ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 27. maj 2019. De kan desuden ses ude til højre på denne side.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at opstille ni vindmøller og et solcelleanlæg. Vindmøllerne må have en totalhøjde på højst 149,9 meter og mindst 130 meter.

Lokalplanen indeholder en række bindende bestemmelser, der skal sikre, at områdets anvendelse og udformning sker i overensstemmelse med lokalplanens formål.

Kommuneplantillæggets indhold
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning er Tillæg nr. 50 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 blevet udarbejdet.

I tillæg nr. 50 udlægges et nyt rammeområde SKE.V.2 – vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær.

Miljørapporten
Anlæg opført på VVM-bekendtgørelsens bilag 1 er VVM-pligtige, idet denne type anlæg som udgangspunkt er vurderet at kunne medføre en væsentlig påvirkning af omgivelserne.
Vindmølleprojektet Handest Hede er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 under
punkt 38: ”Vindmøller over 80 m totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller”. Det
er derfor obligatorisk for kommunerne at udarbejde en VVM-redegørelse for projektet.

I henhold til § 3 i ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” er det samtidig
obligatorisk for kommunerne at foretage en miljøvurdering af projektet, da dette
fastsætter rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af
Miljøvurderingslovens bilag 3 og 4. Vindmøller er opført på bilag 4, under punkt 3:
”Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker)”.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter offentlighedsperiodens ophør kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke meddeles så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om planerne for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær kan fås ved henvendelse til Vibeke Kjær på 97113674 eller på vikch@mariagerfjord.dk.

 


 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
27 maj 2019 08:56
Høringsfrist d.:
06 august 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?