Annoncer


Hobro - Brogade - Tilslutning af overfladevand - Tilladelse

Tilladelse

Rådgivende firma Thoudal ApS har på vegne af bygherreren Dansk Butikstjeneste ansøgt Mariagerfjord kommune om tilladelse til at tilkoble regnvandet fra butiksarealet (Rema 1000) samt parkeringsarealer på adressen Brogade 1, 9500 Hobro, til regnvandsledning tilhørende Mariagerfjord Vand A/S.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en tilladelse, som giver ret til tilledningen, under forudsætning af overholdelse af en række vilkår.

Tilladelsen, som er meddelt efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven, kan ses her på siden.

Du kan klage over afgørelsen
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagefristen udløber fredag den 26. november 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.
Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 oktober 2021 08:00
Klagefrist d.:
26 november 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?