Annoncer


Hørby - Tobberupvej 1 - Midlertidigt oplag og genanvendelse af vejjord - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til midlertidigt oplag af vejjord på
ejendommen Tobberupvej 1, 9500 Hobro.

Jorden stammer fra etablering af separatkloakering og ny fjernvarmeledning samt delvis udskiftning af vandledning på delstrækning af Tobberupvej, Slåenvej, Hybenvej og Gyvelvej, 9500 Hobro.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 19 i Lov om miljøbeskyttelse.

Du kan klage over afgørelsen
Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag den 8. april 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Claus Hallingdal Bloch, e-mail: cbloc@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 51.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
18 marts 2020 08:00
Klagefrist d.:
08 april 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?