Annoncer


Oue – Martins Vej – Forslag om ophævelse af Lokalplan 6.3 – Offentlig høring og afgørelse om ikke VVM-pligt.

Offentlig høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 17. december 2020 vedtaget at sende Forslag om ophævelse af Lokalplan 6.3 for et boligområde ved Martins Vej i Oue by i offentlig høring i otte uger.

Offentlig høring af forslag om ophævelse af lokalplan 6.3
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til forslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om forslag om ophævelse af lokalplanen kan vedtages endeligt.

Høringsfristen er den 15. februar 2021. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Forslaget kan ses på www.plandata.dk, hvor det er fremlagt fra den 21. december 2020 Hvis du er interesseret i at vide mere om forslaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanen, der foreslås ophævet, kan desuden ses her på siden.

Formål og indhold
Lokalplan 6.3 for et boligområde ved Martinsvej i Oue by er fra 1987 og er aldrig blevet udnyttet. Lokalplanen giver mulighed for at byggemodne og sælge 12 grunde centralt i Oue.
 
Grundene er udstykket matrikulært, men er ikke byggemodnet, og det er tvivlsomt, om salget af grundene overhovedet kan dække udgifterne til at byggemodne dem. Siden kommunesammenlægningen har der kun været én forespørgsel på én af grundene, der ligger i enden af den planlagte vej, men allerede dengang vurderede Mariagerfjord Kommune, at det ville være for dyrt at lave vej m.m. for at sælge én grund. Herefter har kommunen ikke aktivt søgt at sælge grundene. Center for Byråd, Planlægning og Strategi, der er ansvarlig for salg af grunde i Mariagerfjord Kommune, vurderer, at der ikke er efterspørgsel på byggegrunde i Oue, og hvis der skulle komme en forespørgsel, så har kommunen desuden endnu en byggegrund i Oue i et andet område.
 
Mariagerfjord Kommune ejer selv arealet, som er bortforpagtet frem til 2023.
 
Baggrund
Fagenheden for Natur og Miljø skal ifølge ny lov fra 1. januar 2020 have tinglyst en deklaration om sprøjtefri drift på Oue Vandværks boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). Deklarationen skal være tinglyst inden udgangen af 2022 (helst i 2021 da vandværket ønsker sagen afsluttet hurtigst muligt). Idet boligområdet i lokalplan 3.6 allerede er udstykket, og alle de udstykkede grunde skal have tinglyst deklarationen, bliver dette dyrt for vandværket. I stedet ønskes matriklerne ophævet og samlet til én.
 
Alternativ anvendelse af arealerne
I forlængelse af BNBO-opgaven ønsker fagenheden at lave en god historie om Mariagerfjord Kommunes Biodiversitetspolitik ved at bringe arealerne i spil i forhold til at lave god natur sammen med byens borgere.
 
Fagenheden ønsker at opsige forpagtningsaftalen af området og i samarbejde med byens borgere i stedet planlægge, hvordan arealet kan fremme biodiversiteten - f.eks. kvæg, blomster, frugttræer m.m. Det er vigtigt, at lokalplanen ophæves, og arealet tilbageføres til landzone, ellers kan arealet ikke anvendes i dette arbejde - og hvis det bibeholdes i byzone, kan der ikke arbejdes med løsninger med dyr.
 
Borgerdialogen og biodiversitetsplanen følges op med et forslag til et kommuneplantillæg for arealerne, hvori kommunen fastsætter rammer for anvendelsen ud fra dialogen med borgerne. Området bliver herefter administreret efter rammerne i dette tillæg.
 
På sigt kan området indgå i landdistriktsstrategiens strategi med at fremme adgang til natur og biodiversitet.
 
Lovgrundlag
I henhold til Planlovens § 33, stk. 1, pkt. 2 kan en lokalplan ophæves og de berørte arealer tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig. Beslutningen kan først træffes, når ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig i mindst otte uger.
 
I dette tilfælde ejer Mariagerfjord Kommune arealerne.
 
Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af planforslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i følgebrevet til planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
21 december 2020 12:03
Høringsfrist d.:
15 februar 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?