Annoncer


Sem - Grovvej 4 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøtilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af kvægbesætning på ejen-dommen Grovevej 4, 8970 Havndal.

Kvægbesætningen ønskes godkendt til et samlet produktionsareal på 2921 m2, for nuvæ-rende drives husdyrbruget økologisk.                                   

I forbindelse med tilladelsen udvides produktionsarealet via en tilbygning mod øst til den eksisterende kostald på 271 m2, samt udvidelse af produktionsarealet i en eksisterende stald (fra 72 m2 til 500 m2), derved stiger det samlede produktionsareal fra 2222 m2 til 2921 m2. Der sker ingen ændringer i de øvrige eksisterende stalde.

Miljøtilladelsen er afgjort efter § 16b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag den 15. juli 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske in-den 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Berg Houbak på mahou@mariagerfjord.dk eller 97 11 36 33.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
17 juni 2020 08:00
Klagefrist d.:
15 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?