Annoncer


Mariager - Hobrovej 3B, Himmelkol Vandværk, Mariager Vand a.m.b.a. - Indvinding af 220.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Tilladelse

Tilladelse
Mariagerfjord Kommune har givet Mariager Vand A.m.b.a – Himmelkol Vandværk tilladelse til at indvinde 220.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning. Tilladelsen gives efter § 20 i Vandforsyningsloven og gælder frem til den 1. juli 2051.

Vandet indvindes fra vandværkets to boringer med DGU nr. 49.512 og 49.511. Vandværket ligger på Hobrovej 3B, 9500 Mariager. Boringerne ligger på matr. nr. 1b Mariagerkloster, Mariager Jorder.

Placering af vandværk og boringer ses i kortbilag til tilladelsen.
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 27. juli 2021. Tilladelse og klagevejledning ses her på siden.

VVM-screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke er VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 27. juli 2021. Afgørelse og klagevejledning ses her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 juni 2021 09:59
Klagefrist d.:
27 juli 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?