Annoncer


Arden - Hesselholtvej - Forslag til ophævelse af Lokalplan 1.14 - Høring

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 26. november 2020 vedtaget at sende Forslag til ophævelse af Lokalplan 1.14 for et boligområde ved Hesselholtvej i Arden i høring i otte uger.

Lokalplanen 1.14 – formål og indhold
Lokalplanen udlægger området til åben-lav bebyggelse (parcelhuse) med en bebyggelsesprocent på 15. Der er i lokalplanen mulighed for at lave en dagligvarebutik.

Lokalplanen er ikke blevet fulgt og området er i stedet bebygget med ét parcelhus og otte tæt-lav boliger (rækkehuse). Der er ingen planer om at lave en dagligvarebutik i området.

Området er bebygget med en bebyggelsesprocent på 25, så al ny bebyggelse som for eksempel udestuer, skure garager og drivhuse er en overskridelse af bebyggelsesprocenten og kræver dispensation fra lokalplanen. Det giver meget administration for kommunen og er til gene for beboerne.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ikke er muligt at administrere tilladelser m.v. inden for lokalplanområdet med mindre der udarbejdes en ny lokalplan eller ved at den gældende lokalplan ophæves.

Det vurderes, at ejendommen kan administreres efter kommuneplanrammerne, hvorfor Mariagerfjord Kommune fremsætter forslag om at ophæve lokalplan 1.14.

Offentlig høring af ophævelse af planforslaget
Planforslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til forslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henven¬delser og efterfølgende vurdere, om planforslaget om ophævelse af lokalplanen kan vedtages endeligt i dets nuværende form.

Høringsfristen er 1. februar 2021. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Forslaget om ophævelse af lokalplan 1.14 kan ses på www.plandata.dk, hvor det er fremlagt fra den 1. december 2020. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforlaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af forslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er vedlagt forslaget, og resultatet af screeningen er, at forslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til miljøscreeningen kan ses her på siden.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 december 2020 10:30
Høringsfrist d.:
01 februar 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?