Annoncer


Hobro - Storkebakken 1 - Ophævelse af Lokalplan 136 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har den 29. oktober 2020 besluttet at vedtage forslag til ophævelse af Lokalplan 136 for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen endeligt.

Byrådet besluttede at før virksomheden kunne udvide eller inddrage mere areal skal der udarbejdes en ny lokalplan for området, som udlægger en bufferzone mellem de eksisterende boliger og det kommende erhverv, samt fastlægger vejadgangen til området.

Lokalplanens baggrund og indhold
Mariagerfjord Kommune har på grundejers anmodning udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplan 136 for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen i Hobro. Ejer ønsker ikke længere at lave boliger på arealet, da han har behov for areal til at udvide en virksomhed, der ligger umiddelbart uden for lokalplanområdet.

Området er omfattet af grundvandsinteresser, så der vil blive stillet krav om, at de erhverv/funktioner der fremover ønskes placeret i området ikke må true grundvandet.

Mariagerfjord Kommune har på baggrund af dette udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplan 136. Lokalplanområdet omfatter ca. 3,5 ha af matr.nr. 1ar, Hald-Tolstrup By, Øls.

Du kan se lokalplanen her på siden.

På kortbilaget ses lokalplanområdet, der ønskes ophævet. Lokalplanområdet er vist med en sort omkrans. Det skraverede gule areal er mose og det skraverede blå areal er en sø, begge dele er beskyttet natur efter Naturbeskyttelsesloven § 3 og må ikke ændres uden forudgående dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Indsigelser og kommentarer
Der er i løbet af offentlighedsfasen indkommet bemærkninger fra beboerne på Storkebakken 9, 11, 12 og 14, samt fra Enebærvej 2, 9500 Hobro. Her er et uddrag af hovedpunkterne i indsigelserne og fagenhedens bemærkninger er skrevet med kursiv.

Indsigerne foreslår, at den eksisterende erhvervsbebyggelse lovliggøres, mens resten af arealet bibeholdes som boligområde, så der ikke fremover kan komme yderligere udvidelser af erhvervet.

Indsigerne vil ikke være nabo til et nyt erhvervsområde, de siger, at det principielt er en virkelig dårlig ide, at lave mere erhverv på et areal der er omgivet af boligbebyggelse. Alt i alt vil en ændret planlægning betyde forringelser, der påvirker en betydelig del af Hobros vestre bydel.

Grundejer er blevet gjort opmærksom på naboernes standpunkt om kun at lovliggøre det eksisterende erhverv og bibeholde boligområde på resten. Fagenheden har ikke hørt tilbage fra ejer.

Alle naboerne er bekymrede for støjgener fra erhvervet, som kun bliver større, hvis der må laves mere erhverv på arealet.

Alle erhverv på grunden – nye som gamle – skal overholde de til enhver tid gældende støjgrænser for boligområder eller etablere støjforanstaltninger, så støjen er nedbragt til det tilladte ved boligerne.

Den øgede kørsel med lastbiler gør beboerne på Storkebakken utrygge på egne og deres børns vegne og det slider på vejen.

Storkebakken er en privat fællesvej, der er derfor op til fællesvejens brugere at bestemme og etablere for eksempel fortov.

Såfremt virksomheden på Storkebakken 1 slider mere på vejen end de øvrige beboere, så kan man bestemme en bidragsfordeling, der tager højde for dette.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning
Du finder Klagevejledningen under bilag her på siden.

Spørgsmål og bemærkning
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Britt Hald på 97 11 36 80 eller på bhald@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 november 2020 08:00
Klagefrist d.:
02 december 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?