Annoncer


Hobro - Amerikavej 9A - Nedvisning af drænvand fra kunstgræsbaner tilhørende HIK - Tilladelse

Tilladelse

Tilladelse
Mariagerfjord Kommune har givet tilladelse til, at HIK kan nedsive drænvand fra 2 eksisterende kunstgræsbaner på Amerikavej 9a, 9500 Hobro.

Ikke VVM pligt
Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for projektet. Det er vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven.

Klagevejledning
Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives inden 22. oktober 2020.

Du klager via klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Vil du høre nærmere om de vilkår, der er stillet i tilladelsen, er du velkommen til at ringe til Lisa Lorentzen i Mariagerfjord Kommunes Naturafdeling på telefon 97 11 36 53 eller mail lilor@mariagerfjord.dk.
Kopi af afgørelsen kan ligeledes fås ved henvendelse hertil.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
24 september 2020 08:00
Klagefrist d.:
22 oktober 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?