Annoncer


Mariager - Daniavej 107 - Ophævelse af Lokalplan A.1.15 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på deres møde 25. marts 2021 besluttet at vedtage Forslag om ophævelse af Lokalplan A.1.15 for en bolig ved de gule huse i Dania endeligt.

Lokalplan A.1.15 – formål og indhold
Lokalplan A.1.15 omfatter kun en ejendom (Daniavej 107, 9550 Mariager), som ligger lige ved siden af de gule huse i Dania. Lokalplanen indeholder et byggefelt og har mange af de samme bestemmelser, som der er sat for de gule huse.

Ejeren af Daniavej 107 har søgt om lovliggørelse af en garage og om byggetilladelse til en ny udestue og kviste ud mod vandet. Fagenheden Teknik og Byg vurderer, at samtlige tilbygninger og småbygninger på grunden samt den ansøgte udestue ligger uden for byggefeltet i Lokalplan A.1.15 for et område til boligformål ved De Gule Huse i Assens by.

Teknik og Byg vurderer desuden, at det ikke er muligt at administrere tilladelser m.v. inden for lokalplanområdet med mindre der udarbejdes en ny lokalplan eller, at den gældende lokalplan ophæves. Det skyldes at det ikke er muligt at dispensere fra et byggefelt, da det er en del af lokalplanens principper.

Fysisk lovliggørelse, ved at fjerne den bebyggelse, der er opført uden tilladelse og i strid med lokalplanens byggefelt, vurderes ikke at være en mulighed, da flere af bygningerne tidligere har fået tilladelse. Der er opført en garage og en terrasse uden tilladelse.

Lokalplanen for denne ene ejendom blev lavet for at give mulighed for at opføre en fritliggende bolig på et areal, der tidligere var grønt areal til De Gule Huse.

Lokalplanen for Daniavej 107 fik i store træk de samme bestemmelser, som findes i lokalplanen for De Gule Huse, hvilket er uhensigtsmæssigt for ejeren af Daniavej 107. De strenge krav til materialevalg og udformning passer ikke for ejendommen, da bebyggelsen på Daniavej 107 er relativ ny og dermed ikke en del af de bevaringsværdige rækkehusene, De Gule Huse, som har været en del af industriområdet Danias oprindelige bygningsmasse. Ejendommen ligner i højere grad husene til den anden side, som ikke er omfattet af en lokalplan og administreres efter kommuneplanens rammebestemmelser.

Lokalplanen kan ses under bilag her på siden.

Indsigelser og kommentarer
Forslag om ophævelse af Lokalplan A.1.15 har været i høring i otte uger og der er indkommet tre indsigelser.

Indsigerne er bekymrede for, at der kommer endnu mere bebyggelse på Daniavej 107 og for at ejendommen ændrer anvendelse fra bolig til f.eks. børnehave, behandlingshjem eller lignende. Derfor vil de fastholde lokalplanen, der forhindrer det, eller have en ny lokalplan, der ligeledes forhindrer det. De ønsker heller ikke, at grunden udstykkes yderligere.

Kommuneplanrammen
I kommuneplanrammerne er anvendelsen fastsat til åben-lav og tæt-lav boliger, hvilket betyder, at der kun kan etableres erhverv i forbindelse med en bolig og som ikke til gene for naboerne og al parkering skal ske på egen grund.

I kommuneplanrammen er bebyggelsesprocenten 30%. Fagenheden har på baggrund af egne opmålinger på luftfoto regnet ud, at hvis der gives tilladelse til den ansøgte udestue, vil ejendommen have en bebyggelsesprocent på ca. 29,68 %, beregnet efter de regler der gjalt da lokalplanen blev vedtaget. Efter de nuværende regler i BBR18 er bebyggelsesprocenten for ejendommen udregnet til 28,88 %. I begge tilfælde er vejen der er udlagt i matriklern regnet med som areal. Dermed er der reelt ikke mulighed for at bygge mere på ejendommen uden kommuneplanrammen fraviges.

Mariagerfjord Kommunes vurdering
Det vurderes, at de ansøgte lovliggørelser og nybyggeri ikke udløser krav om en ny lokalplan for ejendommen, og at ejendommen kan administreres efter kommuneplanrammerne, hvorfor Mariagerfjord Kommune fremsætter forslag om at ophæve Lokalplan A.1.15.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning
Klagevejledning er vedlagt som bilag til dette brev.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
19 april 2021 08:00
Klagefrist d.:
10 maj 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?