Annoncer


Hobro - Ølsvej - Forslag til Lokalplan 172/2022 og Kommuneplantillæg nr. 68 - Høring

Forslag

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 31. marts 2022 vedtaget forslag til Lokalplan 172/2022 for boliger på Ølsvej i Hobro, samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Høringsfristen er 9 juni 2022. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 13. april 2022. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at opføre parcelhuse og rækkehuse på Ølsvej i Hobro. Her ud over udlægger lokalplanen en grund til teknisk anlæg.

Lokalplanen er således opdelt i tre delområder, hvor:

• Delområde 1 vil bestå af 30 rækkehuse på matr. nr. 153a. Rækkehusene må have en højde på højst 8,5 meter og opføres i 1 etage.
Rækkehusenes størrelser er fordelt ud på 3 type boliger, hvor hovedvægten ligger på boligtype 2:
Type 1: 115 m2 samt 25 m2 carport.
Type 2: 105m2 samt 25 m2 carport.
Type 3: 95 m2 samt 25 m2 carport.
• Delområde 2 vil bestå af 10 parcelhusgrunde fordelt på matr. nre. 153c,153d og 135e Hobro Markjorder. Parcelhusene må have en højde på højst 8,5 meter og må opføres i højst 2 etager.
• Delområde 3 vil bestå af et eksisterende tekniskanlæg med en telemast.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger delvist i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 inden for rammeområde HOB.B.43 – Boligområde – Mølhøjvej/Hvilhøjvej. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 68 til kommuneplanen, hvor den del af lokalplanområdet, som ikke er omfattet af Mariagerfjord Kommuneplan overføres til rammeområde HOB.B.43 – Boligområde Mølhøjvej/Hvilhøjvej. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til denne høring, er du velkommen til at kontakte Mejrema Zvonic på 97113676 eller på mkape@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 april 2022 08:00
Høringsfrist d.:
09 juni 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?