Annoncer


Hobro - Skivevej/Storkebakken - Kommuneplantillæg nr. 56 - Endelig vedtagelse

Afgørelse

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på deres møde den. 29. oktober 2020 besluttet at vedtage forslag til Tillæg nr. 56 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Kommuneplantillæggets indhold
Ejeren af Storkebakken 1 i Hobro (matr.nr. 1u og 1ar Hald-Tostrup By, Øls) ønsker at ændre anvendelsen af ejendommen fra boligformål til erhvervsformål. Det skyldes dels ønsket om at lave en administrativ lovliggørelse af lastbilparkeringspladsen og dels for at give mulighed for fremtidige udvidelser eller nye erhvervsvirksomheder i rammeområdet.
 
Dette forudsætter, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændre lokalplanrammerne fra boligformål til erhverv og at den eksisterende "Lokalplan 136 for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen" ophæves.
 
Fagenheden Teknik og Byg har derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 56, som ændrer anvendelsen af området fra boligformål til erhvervsområde.
 
Kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning
Planområdet ligger i dag i rammeområde HOB.B.45 og HOB.B.10, som begge er udlagt til boligformål. Den eksisterende virksomhed, som er omdannet og udvidet i et boligområde, ligger derfor uheldigt i forhold til de omliggende boliger og planlægningen. Med dette kommuneplantillæg aflyses kommuneplanramme HOB.B.45 i sin helhed, og HOB.B.10 indskrænkes for så vidt angår virksomheden på Storkebakken 1 i Hobro.
 
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde HOB.E.27 - område til erhvervsformål ved Storkebakken og Skivevej, som afgrænses som vist på kortbilaget.

I den nye ramme HOB.E.27 står der, at området må anvendes til lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed og lignende med en bebyggelsesprocent på 50 %, en bygningshøjde på 10 meter og bebyggelse i højst to etager. Desuden kan der etableres butikker på op til 200 m2, der kun forhandler virksomhedens egne produkter.
 
I rammeteksten tilføjes, at for at undgå gener og konflikter med de omkringliggende boliger, skal alle miljøkrav om støj, støv og lugt overholdes af de virksomheder der etableres i området.

Der skal også stå at virksomheden ikke må udvides eller inddrage mere areal uden at der udarbejdes en ny lokalplan for hele erhvervsområdet hvor vejadgangen fastlægges og der udlægges en bufferzone til de eksisterende boliger.

Desuden tilføjes der i kommuneplanrammen den særlige bestemmelse, at der ikke må etableres virksomheder, der medfører væsentlig fare for grundvandet.
 
Inddragelse
Planforslaget har været i for-debat i fire uger efter planlovens § 23. Her har en række naboer og beboere i området givet udtryk for, at de ikke ønskede mere industri i området. De mente også at bygningshøjden på 15 meter skulle reduceres.
 
Efter fordebatten er bygningshøjden reduceret til max. 10 meter efter dialog med ejeren af Storkebakken 1 - inden forslaget har været udsendt i almindelig offentlig høring i otte uger.

Indsigelser og kommentarer
Forslag til Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013-2025 har været i offentlig høring i otte uger. Der er indkommet 5 indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Indsigelserne er fra interesseorganisationer og naboerne, og de omhandler ønsket om at fastholde området som boligområde, da de ikke ønsker erhverv fordi de allerede er generet af støj fra Arla, og det er blevet værre efter der uden tilladelse er opført vaskehal og lastbilparkeringsplads. Indsigelserne er også imod endnu mere tung trafik til og fra området, hvis det bliver muligt at lave flere virksomheder. Der er også ærgrelse fra naboerne om, at de hidtil har haft udsigt til natur og nu ser over på en lastbilparkeringsplads, som oven i købet støjer. Generelt så mener de at det er en dårlig idé at blande erhverv og boliger, fordi der opstår mange konflikter og klager.
 
Forvaltningens kommentarer
Planområdet ligger inden for støjkonsekvenszonen fra jernbanen, og er samtidig påvirket af støj fra Skivevej. Da området samtidig er omfattet af miljøkonsekvenszonen fra virksomheden på Storkebakken 1, vurderer fagenheden, at det vil mindske områdets anvendelighed til boligbebyggelse.
 
I stedet vil området teknisk set være egnet til erhvervsvirksomheder, der på den ene side skal tåle støjen fra de omliggende områder, og på den anden side ikke må miljøbelaste de omkringliggende boligområder, herunder ved overholdelse af de vejledende støjgrænser. Dette gælder også for den eksisterende virksomhed på Storkebakken 1.
 
I forhold til indsigelserne skal fagenheden påpege, at selv om et fremtidigt erhvervsområde overholder alle gældende miljøregler, vil det sandsynligvis påvirke boligområderne mere end et boligområde vil gøre. Både miljømæssigt og visuelt. Dette vil kunne imødegås ved at udlægge en "bufferzone" mod boligerne øst og vest for området således, at både de visuelle og de miljømæssige påvirkninger af boligområderne mindskes. Ansøger selv fastholder dog sit ønske om at få udlagt hele ejendommen til erhverv.

Kommuneplantillægget er endelig vedtaget med en nedenstående ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag:
1. Der indskrives, at erhvervet på Storkebakken 1 ikke må udvide eller inddrage mere areal før der er udarbejdet en ny lokalplan for arealet. Dette gælder også hvis ejer vil anlægge nye erhverv i området.
2. Lokalplanen skal fastsætte vejadgangen til området.
3. Lokalplanen skal indeholde bestemmelser om en bufferzone mellem de eksisterende boliger og det nye erhverv.
4. At følgende tilføjes til rammeteksten: "At for at undgå gener og konflikter med de omkringliggende boliger, skal alle miljøkrav om støj, støv og lugt overholdes af de virksomheder der etableres i området."

Kommuneplantillægget kan ses her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 november 2020 08:00
Klagefrist d.:
02 december 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?