Annoncer


Mariager - Munkhøjvej 14 - Udvidelse af dyreholdet - Miljøtilladelse - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af dyreholdet for husdyrbruget, til ejendommen Munkhøjvej 14, 9550 Mariager.

Tilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et svinehold med et samlet produktionsareal på 1615 m2.

I forbindelse med tilladelsen udvides produktionsarealet ved at lade på 415 m2 inddrages til stald for smågrise på dybstrøelse, samt eksisterende klimastald renoveres og
derved øges produktionsarealet fra 870 m2 til 1200 m2. Det samlede produktionsareal stiger til 1615 m2.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus.dk.borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 26. november 2019, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside - Nævnenes Hus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Berg Houbak, e-mail: mahou@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 33.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 oktober 2019 08:00
Klagefrist d.:
26 november 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?