Annoncer


Lille Arden - Lille Arden Vandværk - Indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning - Tilladelse

Tilladelse

Tilladelse
Mariagerfjord Kommune har givet Lille Arden Vandværk tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning fra vandværkets eksisterende boring. Tilladelsen er givet efter § 20 i Vandforsyningsloven og gælder frem til 1. februar 2051.

Vandværket har en indvindingsboring med DGU nr. 41.803 beliggende i vandværksbygningen på matr. 2ab. Ll. Arden By, Astrup. Vandværkets placering ses i kortbilag til tilladelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 25. februar 2021. Klagevejledningen kan ses i tilladelsen, som du finder her på siden.

VVM-screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke er VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 25. februar 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen, som du finder her på siden.  

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 januar 2021 08:00
Klagefrist d.:
25 februar 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?