Annoncer


Sdr. Onsild - Benshøj Industrivej - Forslag til Lokalplan 163/2021 og Kommuneplantillæg nr. 60 - Offentlig høring.

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 28. januar 2021 vedtaget Forslag til Lokalplan 163/2021 for et erhvervsområde ved Benshøj Industrivej i Sdr. Onsild, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 60 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Høringsfristen er den 6. april 2021. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses her på siden.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 8. februar 2021. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at etablere yderligere erhverv af samme karakter, som allerede er i området og dermed også lave en huludfyldning i området.

Området er placeret i udkanten af Sønder Onsild ved det eksisterende erhvervsområde ved Benshøj Industrivej. Lokalplanen giver mulighed for etablering af erhverv af samme karakter, som i det eksisterende erhvervsområde dvs. lettere industri-, håndværks- og værkstedsvirksomheder, herunder servicevirksomhed samt kontorvirksomhed.

Derudover giver lokalplanen ikke mulighed for udkørsel til Præstemarken, samt der er i lokalplanen bestemt at der skal laves en afskærmning mellem skolen og erhvervsområdet.

Kommuneplantillæggets indhold
En del af lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 inden for rammeområde ONK.E.2 – Erhvervsområde – Benshøj Industrivej og en mindre del er ikke kommuneplanlagt. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 60 til kommuneplanen, hvor den eksisterende ramme ONK.E.2 udvides til at omfatte hele lokalplanområdet. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Spørgsmål og bemærkninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mejrema på 97113676 eller på mkape@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 februar 2021 08:00
Høringsfrist d.:
06 april 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?