Annoncer


Sdr. Onsild - Kloakeringsprojekt - Midlertidig oplag af vejjord - Tilladelse

Tilladelse

§ 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven
Mariagerfjord Kommune har på to matrikler i Sdr. Onsild givet tilladelse til Mariagerfjord Vand A/S til oplag af vejjord fra kloakeringsprojekt i Sdr. Onsild.

Tilladelsen er gældende fra 23. marts til 28. februar 2022.

Tilladelsen er meddelt efter § 19 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse af 25. november 2019.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber fredag den 20. april 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.
Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller – hvis den påklages – inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte miljøafdelingen, på mail jord@mariagerfjord.dk, eller tlf. 97 11 36 51.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
23 marts 2021 08:24
Klagefrist d.:
20 april 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?