Annoncer


Sønder Onsild og Sønder Onsild Stationsby - Tillæg nr. 22 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 - Separatkloakering, kloakomlægning og -renovering - VVM Screening

VVM Screening

Mariagerfjord Kommune har i henhold til § 8 i Miljø- og Fødevareministeriets lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), screenet forslag til tillæg nr. 22 til kommunens spildevandsplan, med henblik på om tillægget skal miljøvurderes. Tillægget omhandler separatkloakering, kloakomlægning og –renovering i Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby. Mariagerfjord Kommune har med baggrund i screeningen afgjort, at forslag til tillæg nr. 22 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Du kan klage over afgørelsen
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af miljø- og fødevareministeren, af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag den 22. juli 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

En klage skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Du kan finde nærmere oplysninger om klagebestemmelserne på nævnets hjemmeside.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af miljøbeskyttelsesloven eller af miljøvurderingsloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Kari Haugen, kahau@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 08. 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 juni 2020 08:00
Klagefrist d.:
22 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?