Annoncer


Hadsund - Industriparken - Lokalplan E.01.02 - Forslag om ophævelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 28. maj 2020 vedtaget Forslag til ophævelse af en del af Lokalplan E.01.02 for Industriparken Hadsund, som hermed sendes i offentlig høring.

Formål
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af en privat aftale om jordbytte/jordsalg udarbejdet dette forslag om ophævelse af en del af Lokalplan E.01.02 og en tilbageførsel af arealet til landzone. Resten af lokalplanområdet fortsætter som hidtil. Det drejer sig om arealet vist med hvid omkrans i kortbilaget du finder her på siden.

Planloven
I henhold til Planlovens § 33, stk. 1, nr. 1 kan Mariagerfjord Kommunes Byråd beslutte at ophæve lokalplanen og tilbageføre arealet til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig.
 
Beslutningen kan først træffes efter at Mariagerfjord Kommune har offentliggjort forslag til delvis ophævelse med en frist på mindst fire uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslag om ophævelse.
 
Områdets status som byzone fjernes og arealet tilbageføres til landzone. Arealet vil stadig fremgå som erhvervsområde i kommuneplanens rammer frem til næste revision af kommuneplanrammerne, men det er skrevet ind i salgsbestemmelserne af arealet, at det ikke længere må anvendes til erhverv.

Offentlig høring af forslaget
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 4 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til forslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen kan delvis ophæves eller ej.

Høringsfristen er den 3. juli 2020. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Forslaget kan ses her på siden samt på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk, hvor det er fremlagt fra den 5. juni 2020. Hvis du er interesseret i at vide mere om forslaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Miljøvurdering af forslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse eller ændring af planforslag foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt vedlagt som bilag, og resultatet af screeningen er, at forslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis I har spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte mig på 97113680 eller på bhald@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 juni 2020 08:00
Høringsfrist d.:
03 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?