Annoncer


Detailhandel og erhverv i Mariagerfjord Kommune - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 63, Lokalplan 166/2021 og Skiltevejledning - Høring

Høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 24. juni 2021 vedtaget følgende planforslag:
forslag til kommuneplantillæg nr. 63 om detailhandel i Mariagerfjord Kommune
forslag til Lokalplan 166/2021 for aflastnings- og erhvervsområde i Hobro Syd
forslag til skiltepolitik for Hobro. 

Offentlig høring af planforslagene

Planforslagene fremlægges i offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om kommuneplantillægget, lokalplanen og skiltepolitikken kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Høringsfristen er 29. oktober 2021. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Planforslagene kan ses her på siden.

Planforslagene kan også ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 2. september 2021. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg. 

Kommuneplantillæggets baggrund indhold

Hobro
Hobro er i strategiplanen "Med byerne forrest" udpeget som den lille storby. Et vigtigt led i at opnå og fastholde denne status er, at byens handelsliv styrkes. Det sikres først og fremmest ved at fastholde princippet om, at de butikker som kan ligge i bymidten, skal ligge i bymidten. Dermed skal de butikker, som ikke kan være i bymidten, placeres i et nyt aflastningsområde
i Hobro Syd. Derfor lægges der i revisionen op til, at der søges en balanceret prioritering mellem gågade og aflastningsområdet i Hobro Syd.

Bymidten
Bymidten inddeles i et primært og et sekundært område. I den primære del af bymidten skal der i stueetagerne være butikker (alle brancher inden for dagligvarer og udvalgsvarer), spisesteder, caféer, hotel og kundeorienterende servicefunktioner (frisør, behandlere, terapeuter m.v.) eller kulturinstitutioner (kirke, museum, bibliotek, biograf, teater, kulturhus, m.v.), som bidrager til bymidtens liv og attraktivitet med mange besøgende.

I den sekundære del af bymidten kan der i stueetagen være butikker, spisesteder, caféer, kundeorienterede servicetilbud eller kulturinstitutioner, ligesom der kan være kontorerhverv som ejendomsmæglere, banker, forsikringsselskaber, rådgivere og lignende, samt boliger.

Aflastningsområde i Hobro Syd
Det eksisterende lokalcenter i Hobro Syd ændrer status til "aflastningsområde". Det betyder, at der skabes betydeligt bedre muligheder end i dag for at etablere de butikker, der ikke kan ligge i gågaden. Således bliver der mulighed for at bygge flere etagekvadratmeter detailhandel, ligesom det område, hvor der kan etableres detailhandel, bliver betydeligt større. Til gengæld må der ikke etableres butikker mindre end 600 m2.

I aflastningsområdet må der etableres udvalgsvarebutikker, der sælger særligt pladskrævende varegrupper, dvs. biler, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus. sten- og betonvarer, møbler, ammunition og eksplosiver.

Der kan også etableres andre udvalgsvarebutikker i aflastningsområdet, men for at sikre balancen med handelslivet i bymidten må der ikke etableres udvalgsvarebutikker, der tilhører bymidtens kernebrancher. Det omfatter butikker, der sælger tøj, sportstøj, sko, briller, smykker, kosmetik, gaveartikler, isenkram, kunst, musikinstrumenter, bøger, spil, legetøj, fotoartikler eller lignende butikker. Desuden må der ikke etableres nye dagligvarebutikker i området og de eksisterende dagligvarebutikker må kun udvides i begrænset omfang.

Hadsund
Hadsund har ikke de samme udfordringer på detailhandelsområdet som Hobro. Derfor lægges der her op til bredere rammer for detailhandelsudviklingen hovedsagligt ved at opdele bymidten i et primært og et sekundært detailhandelsområde med de samme principper som i Hobro.

Mariager, Arden, Øster Hurup og Als
I disse fire byer udlægges der relativt store bymidter, hvor der kan etableres butikker. I disse byer er detailhandlen også under pres, og derfor er strategien kort fortalt at skabe så brede fysiske rammer som muligt for detailhandlen. På Øster Hurup havn giver planen mulighed for, at der kan etableres butikker med tilknytning til det maritime miljø eller til turismen.

Øvrige byer
I de øvrige byer, der alle er landsbyer, udpeges hele landsbyafgrænsningen som detailhandelsområde. I disse byer er der i forvejen ikke meget detailhandel, og der etableres meget sjældent nye butikker. Derfor skal rammerne være så vide som muligt. Den nærmere regulering, der skal sikre en hensigtsmæssig placering af nye butikker, vil ske gennem lokalplaner og den løbende sagsbehandling.

Lokalplanens formål og indhold
Det overordnede formål med lokalplanen er at sikre et aflastningsområde i Hobro, der tilgodeser Byrådets overordnede detailhandelsstrategi, ønsket om at forskønne indfaldsvejene gennem bedre skiltning samt samordne og opdatere den i dag fragmenterede lokalplanlægning for området.

Detailhandelsplanlægningen
Udgangspunktet for lokalplanen er at sikre, at aflastningsområdet ikke bliver en konkurrent til bymidten samtidig med, at den sikrer bedre muligheder for etablering af de detailhandelsbutikker, der kan være i området.

Der er butikker, som ikke kan ligge i bymidten, og på visse betingelser kan disse tilbydes alternative placeringer i aflastningsområdet. Lokalplanen sikrer denne balance mellem bymidten og aflastningsområdet ved:
At der kun tillades etablering af butikker, der forhandler udvalgsvarer, der knytter sig til have, bolig, fritid og kæledyr, herunder udvalgsvarer til særligt pladskrævende varegrupper.
At der ikke tillades etablering af butikker, der forhandler udvalgsvarer inden for bymidtens kernevaregrupper (tøj, sko, briller, smykker, kosmetik, gaveartikler, isenkram, kunst, musikinstrumenter, bøger, spil, legetøj, fotoartikler eller lignende butikker)
At der ikke kan etableres flere dagligvarebutikker i området, og de eksisterende kan kun udvides i begrænset omfang.
At der ikke kan etableres butikslokaler mindre end 600 m2.

Lokalplanområdet opdeles i to delområder: et primært detailhandelsområde, hvor der skal være detailhandel og et sekundært, hvor der kan være detailhandel. Øvrige erhverv placeres i det sekundære område.

Denne opdeling sikrer, at området ud mod Randersvej og en del at Langelandsvej på sigt udelukkende bliver detailhandel. Dermed skabes et stærkt sammenhængende handelscenter, hvor butikkerne ligger tæt sammen.

Et sådant område vil være attraktivt for de handlende, og kan blive en stærk faktor i bestræbelserne på at gøre Hobro til en stærkere handelsby.

Skiltevejledningens baggrund og formål

Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere besluttet, at der i forlængelse af projektet "Inviterende indfaldsveje", hvor der var fokus på en forskønnelse af indfaldsvejene til Hobro - herunder ikke mindst en regulering af skiltningen langs indfaldsvejene - skulle udarbejdes en skiltevejledning for Hobro.
 
Også i Byrådets "Udviklingsplan for Hobro", som Byrådet vedtog i 2018, er der særlig fokus på at sikre inviterende indfaldsveje. Her lægges der op til, at der sættes fokus på indfaldsvejene, så de skaber en indbydende og flot velkomst til byen.
 
På denne baggrund sendes ”Skiltevejledning for Hobro" nu i offentlig høring.
 
Formålet med skiltevejledningen er overordnet at regulere omfanget og udtrykket af skiltningen i Hobro, så der sker en afvejning mellem behovet for skiltning og Byrådets ønske om et sikre et visuelt udtryk af høj kvalitet. Samtidig kan butikker, virksomheder og institutioner orientere sig om deres muligheder forud for, at de skilter. Endelig vil vejledningen danne grundlag for kommunens sagsbehandling i forbindelse med eksempelvis lokalplaner og byggesagsbehandling.
 
Miljøvurdering af planforslagene

 I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af planforslagene foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. 

Klagevejledning til screeningerne kan ses under bilag her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort

Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
02 september 2021 08:00
Høringsfrist d.:
29 oktober 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?