Annoncer


Døstrup - Døstrupvej 161 - Produktion af færdigbeton - Miljøgodkendelse

Miljogodkendelse virksomhed

Mariagerfjord Kommune har givet Mobil Beton ApS miljøgodkendelse til øget produktion af færdigbeton på Døstrupvej 161, 9500 Hobro.

Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af d. 17. december 2013.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 33 i Lov om miljøbeskyttelse.


Du kan klage over afgørelsen
Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber mandag den 27. april 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Jacob Hollerup Mikkelsen på jmikk@mariagerfjord.dk eller 97113652.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
30 marts 2020 08:00
Klagefrist d.:
27 april 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?