Annoncer


Assens - Gl. Hadsundvej - Forslag til ophævelse af Lokalplan 76/2014 for en daginstitution - Høring

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 26. november 2020 vedtaget at sende Forslag til ophævelse af Lokalplan 76/2014 for en Daginstitution i Assens i høring i otte uger.

Lokalplanen 76/2014 – formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at placere en daginstitution i området, men efter lokalplanens endelige vedtagelse er det besluttet, at daginstitutionen skal placeres et andet sted, så derfor vil lokalplan 76/2014 ikke blive udnyttet.

Det er uhensigtsmæssigt for ejeren af området, at have en planlægning, der ikke vil blive realiseret. Ejer ønsker derfor, at lokalplanen ophæves og at zonestatus ændres tilbage til landzone.

Offentlig høring af ophævelse af planforslaget
Planforslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til forslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henven¬delser og efterfølgende vurdere, om planforslaget om ophævelse af lokalplanen kan vedtages endeligt i dets nuværende form.

Høringsfristen er 1. februar 2021. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Forslaget om ophævelse af lokalplan 76/2014 kan ses på www.plandata.dk, hvor det er fremlagt fra den 1. december 2020. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforlaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af forslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er vedlagt forslaget, og resultatet af screeningen er, at forslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 december 2020 10:39
Høringsfrist d.:
01 februar 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?