Annoncer


Hobro - Amerikavej 1 - Forslag om ophævelse af Lokalplan 57/2011 - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning om ophævelse af Lokalplan 57/2011 Offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro. Ansøger ønsker, at ejendommen fremover kan anvendes til boligformål. Lokalplan 57/2011 udlægger ejendommen til offentligt område og anvendelsen til administration.

Lovgrundlag
For at muliggøre at ejendommen kan anvendes til boligformål skal Mariagerfjord Kommune ophæve den gældende Lokalplan 57/2011.

Mariagerfjord Kommune vil forsøge at ophæve lokalplanen efter Planlovens § 33 stk. 1, nr. 2 som siger, at lokalplaner i byzone kan ophæves, når udviklingen i området gør, at det ikke længere er muligt at administrere tilladelser m.v. uden at skulle give påbud efter Planlovens § 14 og dermed lave en ny lokalplan for området eller give dispensationer efter Planlovend § 19. Områdets hidtidige zonestatus skal opretholdes.

Hvis en lokalplan ophæves efter § 33, stk. 1, nr. 2, vil konsekvensen være, at området fremover skal administreres på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelser (Planlovens § 12, stk. 2 og 3) og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet herunder kravet om helhedsvurdering.

I skrivende stund ligger ejendommen i en kommuneplanramme til offentlige formål (HOB.O.41), men i forbindelse med kommuneplanrevisionen vil Mariagerfjord Kommune ændre dette, så ejendommen i stedet kommer i kommuneplanramme HOB.B.4, som er et boligområde.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af planforslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indsat i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planen ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Bemærkninger til ansøgningen
Ifølge Planloven § 26, stk. 1, nr. 1 og 2 kan kommunen først beslutte om forslaget om ophævelse af lokalplan 57/2011 skal vedtages efter ejere, lejere og brugere af lokalplanområdet har fået mulighed for at udtale sig om sagen med en frist på mindst 8 uger. Mariagerfjord Kommune forlænger denne frist til 10 uger fordi høringen løber hen over sommerferien.

Hvis du har bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen om dispensation, skal du sende dem til raadhus@mariagerfjord.dk eller til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro inden fristen 19.juli 2022.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger, navn, adresse og/eller mailadresse vil fremgå af det høringsnotat, som bliver fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt. Når du indsender høringssvar kan dit høringssvar samt din adresse og din mailadresse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i dagsordener til kommunens byråd og politiske udvalg.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
10 maj 2022 08:00
Høringsfrist d.:
19 juli 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?