Annoncer


Mariager - Vestergade, Rosengade og Fjordgade - Midlertidig udledning af oppumpet grundvand fra kloakarbejde - Tilladelse

Tilladelse

Afgørelse
Mariagerfjord Kommune har meddelt Mariagerfjord Vand A/S tilladelse til midlertidigt at udlede oppumpet grundvand fra grundvandssænkning i forbindelse med separatkloakering af dele af Vestergade, Rosengade og Fjordgade, 9550 Mariager. Grundvandet udledes i to punkter via offentlig regnvandskloak til Mariager Fjord og via offentlig fælleskloak til Mariagerfjord Renseanlæg. Herudover kan der ske recirkulering af grundvand i området af hensyn til eksisterende byggeri.

Tilladelsen gælder fra 5. oktober 2020 til og med februar 2021.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven.

Du kan klage over afgørelsen
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Mariagerfjord Vand A/S, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord og Danmarks Fiskeriforening. Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse overfor kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.naeveneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Nem-ID. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber 3. november 2020 kl. 23:59.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside (www.naeveneshus.dk).

Gebyret tilbagebetales, hvis:
• Klagen afvises fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til behandling af klagen.
• Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
• Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for en domstol jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt, eller en eventuel klage er afgjort.

Vejledning om klageregler kan findes på www.naeveneshus.dk.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kari Haugen pr. e-mail: kahau@mariagerfjord.dk eller på tlf. nr.: 97 11 37 08.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
07 oktober 2020 08:00
Klagefrist d.:
03 november 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?