Annoncer


Hobro - Miljøvurderingsscreening af forslag til tillæg nr. 26 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan – Ny pumpestation og nye spildevandsledninger ved Skivevej, Hobro samt ny spildevandsledning fra kommunegrænsen til Tobberup - Afgørelse

Afgørelse

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
Som led i udarbejdelse af forslaget til tillæg nr. 26 til spildevandsplanen har Mariagerfjord Kommune foretaget en screening i henhold til Lovgivningen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Kommunen har ud fra screeningen vurderet, at tillægget ikke skal miljøvurderes.

Du kan klage over afgørelsen
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 14. august 2019 klokken 23:59.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.
Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Vil du høre nærmere til de vilkår, der er stillet i tilladelserne er du velkommen til at ringe til Jens Kalør i Mariagerfjord Kommunes Naturafdeling på telefon 97 11 37 06 eller mail jkalo@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 juli 2020 14:18
Klagefrist d.:
14 august 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?