Annoncer


Hvilsom - Hvilsom Vandværk, Boringer på Kirkedalsvej - Forøgelse af indvindingstilladelse - Afgørelse

Afgørelse

Tilladelse
Mariagerfjord Kommune har givet Hvilsom Vandværk tilladelse til at indvinde 75.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning fra vandværkets eksisterende boringer. Tilladelsen er givet efter § 20 i Vandforsyningsloven og gælder frem til 25. maj. 2051.

Vandværket har to indvindingsboringer, som er beliggende på Kirkedalsvej i Hvilsom. Der etableres ikke nye boringer ifm. tilladelsen. Boringernes placering ses i kortbilag til tilladelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 22. juni 2021. Klagevejledningen kan ses i tilladelsen, som du finder her på siden.

VVM-screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke er VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 22. juni 2021.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen, som du finder her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
25 maj 2021 08:00
Klagefrist d.:
22 juni 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?