Annoncer


Hobro - Hjerritsdalvej 1 - Oplag af spildevandslam og bioaske - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Mariagerfjord Kommune har givet HedeDanmark A/S miljøgodkendelse til oplag af stabiliseret spildevandsslam og bioaske på Hjerritsdalvej 1, 9500 Hobro. Oplag etableres i eksisterende gyllebeholder og plansilo.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
Mariagerfjord Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for projektet om oplag af stabiliseret spildevandsslam og bioaske på Hjerritsdalvej 1, 9500 Hobro.

Afgørelsen er meddelt efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Du kan klage over afgørelserne

Miljøgodkendelse:

Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag den 26. maj 2019, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Afgørelse om ikke VVM-pligt:

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag den 26. maj 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Fælles klage:

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgang til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.
Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelserne
Hvis du har spørgsmål til afgørelserne, kan du kontakte Jacob Hollerup Mikkelsen, e-mail: jmikk@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 52.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 april 2020 08:00
Klagefrist d.:
26 maj 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?