Annoncer


Hadsund - Islandsvej 7 - Udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg - VVM-tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Vand, Vesthimmerlands Forsyning og Rebild Forsyning har søgt om tilladelse til lede spildevand fra Vesthimmerlands Kommune og en del af spildevandet fra Rebild Kommune til Mariagerfjord Renseanlæg. Renseanlægget i Hadsund skal udbygges for at kunne behandle og rense spildevandet fra de 3 kommuner.

Projektet betyder, at der vil ske en forøgelse af udledningen af renset spildevand fra Mariagerfjord Renseanlæg til Kattegat. Udledningen sker via den eksisterende udløbsledning, som strækker sig 4 km ud i Kattegat

Ansøger har udarbejdet en Natura2000 konsekvensvurdering og en Miljøkonsekvens rapport. De 3 kommuner har gennemgået rapporterne og har vurderet, at disse er fyldestgørende og dermed kan danne grundlag for denne tilladelse.

Miljøkonsekvensrapporten (og Natura2000 konsekvensvurderingen) konkluderer, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af de undersøgte miljø- og naturforhold.

Byrådene i de 3 kommuner har henholdsvis den 27. maj 2020 (Rebild Kommune) og den 28. maj 2020 (Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune) godkendt tilladelse til projektet inklusiv miljøkonsekvensvurderingen. Du kan se byrådenes behandling af sagen på kommunernes hjemmesider.

Etablering af det ansøgte projekt må ikke påbegyndes, før der er meddelt tilladelse efter § 25 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 - Miljøvurderingsloven).

Tilladelse til projektet kan ses her på siden. Du kan også læse mere om projektet på kommunens projektside om udbygning af renseanlægget.

Du kan klage over afgørelsen
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag den 14. juli 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
16 juni 2020 08:56
Klagefrist d.:
14 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?