Annoncer


Hobro - Sparrehuse 2A - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til ændring af dyreholdet på ejendommen Sparrehuse 2A, 9500 Hobro.

Godkendelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et grisehold med et samlet produktionsareal på 1955 m2. 

Der gives godkendelse til den fleksibilitet, der ligger i at komme over på stipladsmodellen samt godkendelse til fleksibilitet i dyretype, således at der fremover både kan produceres både slagtesvin og smågrise på ejendommen.
Herudover gives der godkendelsen til at etablere en ny gyllebeholder på 4500 m3 med et overfladeareal på 1128 m2.
Der etableres ikke mere staldareal i forbindelse med ændringen.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 16a i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber fredag den 27. november 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich, e-mail: chspe@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 57.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
30 oktober 2020 08:00
Klagefrist d.:
27 november 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?