Annoncer


Hobro - Klejtrupvej 13 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på Klejtrupvej 13, 9500 Hobro.

Godkendelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et svinehold med et samlet produktionsareal på 2.841 m2 i etape 1 og efter udvidelsen i etape 2 med et samlet produktionsareal på 3.626 m2.

I forbindelse med godkendelsen udvides produktionsarealet i etape 2 med opførelse af staldafsnit med 201 m2 produktionsareal og staldafsnit med 584 m2 produktionsareal, så det samlede produktionsareal stiger til 3.626 m2. Der sker ingen ændringer i de eksisterende stalde.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 16a i Lov om Miljøgodkendelse mv. af Husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber 2. august 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich på chspe@mariagerfjord.dk eller 97 11 36 57.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 juli 2021 08:00
Klagefrist d.:
02 august 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?