Annoncer


Hobro - Løgstørvej 67 - Midlertidig oplag af jord - Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Tilladelse

§ 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven
Mariagerfjord Kommune har givet Mariagerfjord Vand A/S tilladelse til midlertidigt oplag af jord ved Løgstørvej 67, 9500 Hobro i forbindelse med separatkloakering.

Tilladelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19.

Du kan klage over afgørelsen
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag d. 20. oktober 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.
Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelserne
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Gitte Hovkjær Gregersen, e-mail: jord@mariagerfjord.fk, eller på tlf. 97 11 36 58.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 september 2021 08:00
Klagefrist d.:
20 oktober 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?