Annoncer


Mariager - Fjelstedvej 13 - Udvidelse af husyrbrug - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbruget på Fjelstedvej 13, 9550 Mariager.

Tilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som fremadrettet består af et kvæghold med et samlet produktionsareal på 2111 m2. Husdyrbruget ejes af Wim Winters.

I forbindelse med tilladelsen ændres dyreholdet fra et svinebrug til et kvægbrug og i den forbindelse opføres en kviestald med et produktionsareal på 2111 m2, en ny gyllebeholder på 3000 m3, samt en 12x80 meter (960 m2) plansilo og en 18 ton silo til kraftfoder.
De eksisterende svinestalde vil blive taget ud af drift. Mens de to eksisterende gyllebeholder fortsat vil være i drift.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber 4. august 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich på chspe@mariagerfjord.dk eller 97 11 36 57.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
07 juli 2021 08:00
Klagefrist d.:
04 august 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?