Annoncer


Hobro - Aalykkevej - Forslag til Lokalplan 173/2022 og Kommuneplantillæg nr. 70 - Høring

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på møde 8. november 2021 vedtaget forslag til Lokalplan 173/2021 for rækkehuse på Aalykkevej samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 70 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 4 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Udvalget for Teknik og Miljø behandle alle henven¬delser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Høringsfristen er den 14. december 2021. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses her på siden.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 15. november 2021. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
I lokalplanen udlægges planområdet i to delområder, hvor det nordligste delområde kan udnyttes til rækkehuse og hvor det sydligste område, som vender ud mod Fyrkat Enge, udlægges til rekreativt grønt område.

I lokalplanen sikres det, at bebyggelsen udformes og placeres under hensyntagen til de landskabelige interesser i området. For at sikre, at boligerne indpasses i terrænet, gives der mulighed for en betydelig terrænregulering nedad, så boligerne kommer til at ligge i eller under det eksisterende terræn. Hermed kommer boligerne til at ligge "inde" i bakken.

Bebyggelsen kan opføres i to etager og skal udføres i teglsten som blank mur.

Kommuneplantillæggets indhold
Forslag til Tillæg nr. 70 er en forudsætning for vedtagelsen af forslag til Lokalplan 173/2022.

Det område, som forslag til Lokalplan 173/2022 omfatter, er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde forslag til kommuneplantillæg nr. 70 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget ændres etageantallet i rammeområde HOB.B.30 fra halvanden etage til to etager.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden. 

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 november 2021 08:00
Høringsfrist d.:
14 december 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?