Annoncer


Hobro - Ny Blaakilde - Lokalplan 151/2020 og Kommuneplantillæg nr. 49 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på deres møde den 28. maj 2020 besluttet at vedtage Lokalplan 151/2020 for Ny Blaakilde – bolig- og erhvervsområde i Hobro samt tillæg nr. 49 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at udlægge lokalplanområdet til boligbebyggelse i form af
rækkehuse og til erhverv i form af et eksisterende erhvervsområde.

Rygraden i bebyggelsesplanen for boligerne er nord-sydgående stræder, som forbinder
fjorden med skoven. Stræderne vil være bilfrie, og der vil således kun være mulighed for
kørsel med redningskøretøjer og lignende.

På begge sider af stræderne skal de nye bebyggelser opføres. Hermed sikres, at stræderne
vil blive veldefinerede byrum, som inviterer til ophold og leg, og hvor der er gode
muligheder for lokale fællesskaber. Alle boliger skal have direkte adgang fra stræderne.
Med stræderne og bebyggelserne bliver livet i bydelen synligt, og der er lagt vægt på
alsidige kontaktmuligheder – specielt de små daglige kontakter. Disse principper er med til
at sikre, at bydelen Ny Blaakilde bliver et trygt nabolag - et sted, hvor der er øjne på
gaden, hvor man kender sine naboer, og hvor det er godt at bo i alle aldre (hele livet).

På begge sider af stræderne er der udlagt areal til forhaver og dernæst bebyggelser, som
skal opføres inden for de udlagte byggefelter. For at sikre de bedst mulige lysforhold i
stræderne er der fastlagt et asymmetrisk profil, som sikres ved hjælp af maksimale
etageantal og mindste bredder på forhaver. Konkret sikres, at bebyggelser mod vest - med
få undtagelser - må etableres i højst to etager og de tilhørende forhaver mod vest skal
udlægges som smalle forhaver i en bredde på mindst 2 meter. Bebyggelser mod øst må
etableres i højst tre etager, og forhaver mod øst skal udlægges som bredere forhaver
med en bredde på mindst 4 meter. Bebyggelsen tættest på Mølledammen må opføres i fire
etager.

Længst mod øst i lokalplanområdet findes en række eksisterende bebyggelser (Mediehuset
Wiegaarden og VUC-bygningen). Inden for dette eksisterende erhvervsområde må der
indrettes boliger i form af rækkehuse og etageboliger. Der må desuden indrettes liberale
erhverv og serviceerhverv samt mindre fremstillingsvirksomheder, café, restaurant, hotel
og konferencefaciliteter, kulturfaciliteter, fælleshuse og lignende. Endelig må der etableres
butikker på op til 200 m², hvis der alene forhandles virksomhedens egne produkter.
Lokalplanen giver mulighed for, at der opføres bebyggelse i op til seks etager i
en højde af højst 25 meter inden for et nærmere angivet byggefelt.
Lokalplanen kan ses her på siden.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet er ikke fuldt i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for
Mariagerfjord Kommune. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr.
49. I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde HOB.B.56 til tæt/lav
boligbebyggelse og etageboligbebyggelse, mens erhvervsområde HOB.E.13 og de
omkringliggende kommuneplanrammer tilrettes.
Kommuneplantillægget kan ses her på siden.

Indsigelser og kommentarer
Under og efter den offentlige høring af planforslagene har Mariagerfjord Kommune foretaget en række ændringer i bebyggelsesplanen. Flere af disse forbedringer er affødt af de høringssvar, som er indkommet i høringsperioden.

I hovedtræk går ændringerne ud på, at den sydlige adgangsvej ind i området fra Gasværksvej erstattes af en sti. På denne måde får de bilfrie stræder en mere fremtrædende rolle og den nord-sydgående passage mellem fjord og skov styrkes. For at kompensere for de parkeringsplader, som lå langs den sydlige adgangsvej øges antallet af parkeringspladser tilsvarende langs den nordligste adgangsvej. Denne adgangsvej, som nu får mere karakter af en parkeringsgade, brydes af to strædepladser, hvor renovation i form af molokker tænkes placeret.

Langs Blåkildevej friholdes et areal til beplantning, så skoven trækkes over vejen og ind i området, hvorved afgrænsningen mod Blåkildevej bliver grønnere. Boligområdet suppleres også med et grønt fællesareal ud til den nye øst-vestgående stiforbindelse, hvor der tidligere var en adgangsvej. Også ved ankomsten til området fra Gasværksvej bliver et areal friholdt til et grønt areal, som kan udnyttes til en portal til området.

Særligt forholdene for de bløde trafikanter forbedres desuden ved udlæg af nye stier og udvidelse af den eksisterende sti langs fjorden.

Endelig er der i lokalplanen indarbejdet en regulering af, hvor mange m2 boligbebyggelse (bruttoetageareal), der kan etableres inden
for lokalplanens delområde I.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning
Klagevejledning kan ses her på siden.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis I har spørgsmål til planerne, er I velkomne til at kontakte Vibeke Kjær Christensen på 97113674 eller på vikch@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 juni 2020 08:00
Klagefrist d.:
02 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?