Annoncer


Tobberup - Biogasanlæg - Indkaldelse af ideer og forslag

Information

Mariagerfjord Kommune indkalder idéer og forslag til den kommende planlægning for et biogasanlæg nord for Tobberup.

Første led i planlægningsprocessen for etablering af et biogasanlæg er en debatfase, hvor alle har mulighed for at komme med input til miljøkonsekvensrapporten (tidligere benævnt VVM-redegørelsen), som skal udarbejdes.

Borgermøde
Mariagerfjord Kommune inviterer til borgermøde om projektet og den kommende
planlægning:


Tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.00-21.00
I loungen på DS Arena
Amerikavej 9A, 9500 Hobro


Alle er velkomne!

Planlægningen for biogasanlægget
AN-Biogas Hobro Nord ApS ønsker at bygge et biogasanlæg cirka 2 km nord for Hobro på et areal vest for hovedvejen mellem Hobro og Vebbestrup samt at etablere en gasledning fra anlægget til naturgasnettet ved Valsgaard.

I Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 er området udpeget som et potentielt område til opførelse af et biogasanlæg. Planlægningen består i udarbejdelse af en miljøkonsekvens-rapport, et kommuneplantillæg og en lokalplan samt en miljøvurdering af planerne i form af en miljørapport.

En miljøkonsekvensrapport giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkon¬se¬kven-ser og danner grundlag for såvel en offentlig debat og den endelige beslutning om projektets gennemførelse. I miljøkonsekvensrapporten vil der blandt andet blive gjort rede for anlæggets virkninger på mennesker, flora, fauna og landskab.

Hovedspørgsmål
En række hovedspørgsmål vil sammen med relevante forslag og idéer fra debatfasen blive belyst i den kommende miljørap¬port:
• Hvordan kommer det til at se ud?
• Hvordan berøres lokalområdet og naboer af anlæggelsen og driften af biogasanlægget?
• Hvordan vil biogasanlægget påvirke natur og landskab?
• Vil biogasanlægget forstyrre dyre- og plantelivet?
• Kommer det til at støje?
• Kommer der lugt fra anlægget?
• Hvor meget grøn energi kan biogasanlægget producere?
• Hvordan kan miljøpåvirkningerne minimeres?

Er der andet, du ønsker undersøgt?

Høringsfrist
Hvis du har idéer og forslag til emner, som du ønsker belyst i den kommende planlægning
for biogasanlægget, skal du sende dem som e-mail eller almindelig post til
Mariagerfjord Kommune, så de er os i hænde senest 2. september 2021.

Du kan sende en e-mail til raadhus@mariagerfjord.dk og almindelig post til Mariagerfjord
Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro. Du skal huske at anføre dit navn, adresse og
eventuel e-mail.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vibeke Kjær Christensen på 97113674 eller på vikch@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 juli 2021 08:00
Høringsfrist d.:
02 september 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?