Annoncer


Hadsund - Ålborgvej 78 og 80 - Forslag til Lokalplan 164/2022 og Kommuneplantillæg nr. 61 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på deres møde den. 31. marts 2022 besluttet at vedtage forslag til Lokalplan 164/2020 for institution på Ålborgvej i Hadsund, samt Kommuneplantillæg nr. 61 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er at lovliggør den bebyggelse, der er opført på baggrund af den landzonetilladelse, som er blevet underkendt i planklagenævnet. Desuden muliggør lokalplanen etablering af et mindre solcelleanlæg til egen forsyning. Området er placeret i landzonen i udkanten af Hadsund nær Visborg.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune, hvorfor lokalplanen er ledsaget af kommuneplantillæg nr. 61. I tillægget udlægges et nyt rammeområde HAD.O.16 – offentligt område - Ålborgvej.

Høringssvar
Der er indkommet 3 høringssvar inden udløbet af hørringsperioden.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget endelig med nedenstående ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag:
1. § 7.4 ændres til, at 25 % af planterne skulle være mindst 80 cm og de øvrige mindst 40 cm, da man har erfaret at det ikke er muligt at planterne har en højde på mindst 1,5 meter ved plantning.
2. § 5.3 vedr. bebyggelsens højde ændres fra 8,5 meter til 5 meter, da områdets nuværende bebyggelse ikke er højere.
3. Der udarbejdes et kortbilag hvor at byggefelterne nummereres og de enkelte byggefelters/bygningers anvendelse præciseres.
4. Der på et kortbilag defineres hvor fælles friarealerne i princippet skal placeres.
5. Spildevand og forsyningsafsnittene tilrettes således det stemmer overens med de faktiske forhold.
6. Lokalplanen præciseres så det fremgår, hvor mange boenheder der må etableres på henholdsvis Ålborgvej 78 og Ålborgvej 80.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning
Klagevejledning kan ses her på siden.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Mejrema Zvonic på 97113676 eller på mkape@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 april 2022 08:00
Klagefrist d.:
25 maj 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?